Założenia pakietu „Fit for 55” w kontekście wybuchu wojny w Ukrainie oraz komunikatów Komisji Europejskiej z 2 marca 2022 roku „W kierunku zielonej, cyfrowej i odpornej gospodarki: nasz europejski model wzrostu” oraz z 8 marca 2022 roku „REPowerEU: Wspólne europejskie działania w kierunku bezpiecznej i zrównoważonej energii po przystępnej cenie”, to tematy, nad którymi pochylili się Członkowie Zespołu Regulacyjnego ds. GOZ przy Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski” podczas posiedzenia w dniu 10 maja 2022 roku, które odbyło się w formie online.

Podczas spotkania zostały przedstawione główne założenia pakietu „Fit for 55” oraz ich wpływ na polską gospodarkę. Podkreślono, że szacowane dodatkowe koszty dla polskiej gospodarki do 2030 roku, w związku z wprowadzeniem Fit for 55, wzrosną o około 189 miliardów euro w stosunku do kosztów realizacji programu „Fit for 40”. Jednocześnie szacunkowe przychody z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) wyniosą około 104 miliardów euro, co nie będzie w pełni rekompensowało dodatkowych kosztów.

Podkreślono również, że Fit for 55 wymaga aktualizacji do obecnej sytuacji międzynarodowej związanej z wybuchem wojny w Ukrainie. Jest to związane z planem uniezależnienia się Unii Europejskiej od rosyjskich surowców energetycznych na długo przed 2030 rokiem, którego założenia zostały wskazane w Komunikacie z 8 marca 2022 roku „REPowerEU”. W tym dokumencie Komisja Europejska wskazała propozycje uniezależnienia się od rosyjskich surowców energetycznych takie jak: dywersyfikacja dostaw gazu poprzez zwiększenie przywozu LNG i importu rurociągami spoza Rosji, zwiększenie produkcji i importu biometanu i wodoru oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii.

Na spotkaniu omówiono również przedstawione przez Komisję Europejską w Komunikacie z 2 marca 2022 roku warianty natychmiastowych działań celem przygotowania Unii Europejskiej na najbliższą zimę w kontekście zmian cen za energię elektryczną i cieplną.