Ruszyły prace Zespołu Regulacyjnego przy Koalicji Włącz Czystą Energię dla Polski

16 lutego 2021 r., przy założonej przez Pracodawców RP Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski” zawiązał się Zespół Regulacyjny ds. GOZ. Jego głównym zadaniem będzie wypracowanie rekomendacji dla planowanych zmian legislacyjnych, które pomogą Polsce w osiągnięciu celów wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie, a związanych z wdrożeniem Gospodarki Obiegu Zamkniętego. W pierwszym spotkaniu Zespołu, oprócz Pracodawców RP, uczestniczyli przedstawiciele BOŚ Banku, Coca-Cola HBC Polska, Eneris, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN,  Fortum, Karmaru, Kompanii Piwowarskiej, Remondisu i Strabagu. Przewodniczącym Zespołu, wybranym w głosowaniu, został Krzysztof Baczyński, który w Coca-Cola HBC Polska odpowiada za koordynację procesów z obszaru regulacyjnego.

„Liczę na to że wypracowane przez Zespół Regulacyjny rekomendacje będą wspólnym głosem koalicjantów, branym pod uwagę w procesach legislacyjnych” – powiedział Arkadiusz Kosiel reprezentujący Fortum, inicjatora Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski” oraz Zespołu Regulacyjnego. Podkreślił też, że „Prace Zespołu powinny się skupiać na tych kwestiach, które są istotne dla prowadzonej przez pracodawców działalności gospodarczej oraz dla sprawnego wdrożenia Gospodarki Obiegu Zamkniętego”.

Podobne stanowisko reprezentował Krzysztof Baczyński z Coca-Cola HBC Polska, wybrany w drodze głosowania na przewodniczącego Zespołu. Wskazał także na ważną kwestię, która często pomijana jest w procesach legislacyjnych:

„Podjęcie konkretnej decyzji w jednym obszarze, np. dotyczącym gospodarowania odpadami, ma wpływ na inne obszary np. na energetykę. Decyzja, która nie bierze tych zależności pod uwagę, może prowadzić do ewidentnych pułapek prawnych, lub może znacznie utrudnić budowanie Gospodarki Obiegu Zamkniętego. To często pracodawcy są w stanie wskazać te zależności, bo są na pierwszej linii wdrażania zapisów ustaw. To dlatego ich głos jest tak ważny w publicznej dyskusji”.

Jako przykład podał objęcie podmiotów wprowadzających na rynek panele fotowoltaiczne Ustawą o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym. Skutkuje to nałożeniem na przedsiębiorców obowiązku poddania recyklingowi takiej ilości zużytych paneli, która znacznie wykracza ponad to, co realnie jest do zebrania. Zdaniem Baczyńskiego, takie niedopatrzenia legislacyjne mogą nie tylko utrudniać funkcjonowanie podmiotom gospodarczym, ale wręcz opóźniać wdrażanie w Polsce rozwiązań opartych na OZE.

Na złożoność zależności pomiędzy rynkiem odpadowym a energetyką wskazywał także Marek Mirosz, reprezentujący Remondis. Podkreślał on potrzebę spojrzenia na recykling odpadów oraz odzysk energii w procesie ich spalania, jako na systemy wzajemnie się uzupełniające, a nie konkurujące ze sobą.

„Rynek prywatny i publiczny, współpracując ze sobą, są w stanie sobie poradzić z przeszkodami, które dziś dostrzegamy. W tym celu warto spojrzeć na włączenie odzysku energii, w systemie kogeneracyjnym, jako na rozwiązanie sprzyjające rozwojowi Gospodarki Obiegu Zamkniętego”.

Na zasadność stwarzania przyjaznych rozwiązań legislacyjnych dla rynku waste-to-energy oraz na wzajemne zależności pomiędzy różnymi, czasem wydawałoby się odległymi  i niepowiązanymi z sobą obszarami, wskazywał także Ryszard Biernacki z Eneris:

Jeśli wprowadzimy logiczne i społecznie akceptowalne regulacje prawne pozwalające na optymalne wykorzystanie energetycznych frakcji odpadów,  to nie tylko wesprzemy proces podejmowania decyzji w samorządach w zakresie wdrażania na ich terenie nowoczesnych i neutralnych dla środowiska instalacji energetycznych,  ale również wesprzemy decyzje regulacyjne np. w zakresie opakowań. Głos pracodawców jest do tego niezbędny”.

Na potrzebę rewizji ustawodawstwa w zakresie gospodarowania odpadami wskazał Sławomir Mazurek z BOŚ Banku:

„W gospodarce odpadami potrzebujemy kroku naprzód, wejścia na ścieżkę obiegu zamkniętego. Potrzeba wprowadzenia rozszerzonej odpowiedzialności producenta i  zapisów wynikających ze strategii  plastikowej UE, tak aby skutecznie wykorzystać strumień finansowy UE w zakresie zielonej transformacji”.

 

„Lista zagadnień, które mogą znaleźć się w agendzie Zespołu Regulacyjnego jest ogromna, a wynika to z tego, że wreszcie myślimy o odpadach, jako o części większej całości, czyli Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Członkowie Zespołu wywodzą się z różnych branż gospodarki oraz środowisk naukowych, co pozwoli na kompleksową ocenę projektowanych regulacji. Dzięki temu Zespół Regulacyjny będzie cennym i wiarygodnym partnerem dla decydentów”

ocenia Piotr Wołejko, ekspert Pracodawców RP ds. społeczno-gospodarczych.

Koalicja „Włącz Czystą Energię dla Polski” to inicjatywa, której w tym roku patronują między innymi: Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska. Jak podkreślają członkowie Koalicji, jej formuła pozostaje otwarta na wszystkich tych, którym bliska jest idea Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Dlatego wciąż można do Koalicji dołączyć. W tym celu należy skontaktować się z Pracodawcami RP pod adresem czystaenergia@pracodawcyrp.pl.


Pracodawcy Pomorza i Kujaw dołączają do Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski”

Pracodawcy Pomorza i Kujaw to wiodący związek zrzeszający przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego. Tworzy grupę firm, które wspólnie zabiegają o tworzenie w tym regionie jak najlepszych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej. Związek realizuje inicjatywy prowadzące do budowania trwałych relacji biznesowych między firmami oraz wymiany doświadczeń.

Rozpowszechniamy ideę odpowiedzialnego biznesu wśród przedsiębiorców. Promujemy tych z nich, którzy szczególnie dbają o etykę biznesową i zrównoważony rozwój. Wśród firm członkowskich inicjujemy działania mające na celu ograniczenie zużycia energii i racjonalne korzystanie z niej. Realizujemy seminaria i inne wydarzenia biznesowe poruszające tematy związane z budowaniem Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Polsce

podkreśla Mirosław Ślachciak, prezes zarządu Pracodawców Pomorza i Kujaw.


Koalicja „Włącz Czystą Energię dla Polski” – podsumowanie roku 2020 i plany na przyszłość

Koalicja „Włącz Czystą Energię dla Polski” podsumowała pierwszy, niepełny rok swojej działalności. Z jej prac wynika jasno, że bez dialogu przedsiębiorców ze stroną rządową nie da się w Polsce wprowadzić Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Właśnie dlatego w 2021 roku Koalicja skupi się na konkretnych wyzwaniach regulacyjnych, tak by stały się one okazją do brakujących wcześniej rozmów.

Wśród tegorocznych patronów Koalicji znaleźli się: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy oraz Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska.

Koalicja ”Włącz Czystą Energię dla Polski” została powołana do życia przez Pracodawców RP
w czerwcu 2020. Powstała jako platforma do dzielenia się dobrymi praktykami oraz promocji rozwiązań, które pomogą Polsce w osiągnięciu celów wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie, a związanych z wdrożeniem Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Cele te Koalicja zrealizowała w 2020 roku, przyciągając 15 podmiotów z różnych branż, w tym takie firmy i organizacje, jak Fortum (pomysłodawca Koalicji), EOD Technologies, Kompania Piwowarska, BOŚ Bank, Koleje Mazowieckie, Coca-Cola HBC Polska, Strabag, Karmar, Eneris, Remondis, Polmass, Profbud, Browary Polskie, Instytut Jagielloński i Polish Brief – mówi Magdalena Kitlas, dyrektor Departamentu Relacji Pracodawców RP.

– Co istotne, każdy z podmiotów, który przystąpił do Koalicji zobowiązał się do prowadzenia swojej działalności w duchu GOZ, czego wyrazem jest podpisanie stosownej Deklaracji – dodaje dyrektor Kitlas.

Deklaracja zobowiązuje Koalicjantów m.in. do dążenia w swojej działalności do neutralności środowiskowej, stosowania oraz rozwijania technologii i rozwiązań wspierających racjonalne korzystanie z energii oraz ograniczających jej marnowanie. Ponadto, koalicjanci zobowiązali się do prowadzenia działań edukacyjnych, promujących Gospodarkę Obiegu Zamkniętego zarówno wśród swoich pracowników, jak też interesariuszy.

O tym, że deklaracje nie są pustymi słowami świadczą zarówno prezentowane na stronie www.wlaczczystaenergie.pl Dobre Praktyki, jak też artykuły eksperckie prezentowane w ramach cyklu Czysty Punkt Widzenia. Ważnym efektem działalności Koalicji było także stworzenie i opublikowanie Raportu Gospodarka Obiegu Zamkniętego w Polsce. Szanse i wyzwania, który swoją premierę miał podczas Kongresu „GOZpodarka”, zorganizowanego 27 października 2020 roku.

W roku 2021 Koalicja pragnie pójść krok dalej i skupić się nad konkretnymi dokumentami
i wyzwaniami regulacyjnymi, które mają lub będą miały konkretny wpływ na tempo wdrażania Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Polsce.

– Z niecierpliwością czekamy na przyjęcie przez Radę Ministrów polityki energetycznej Polski do roku 2040 (PEP 2040), co według wykazu prac legislacyjnych i programowych ma nastąpić jeszcze w tym kwartale – zaznacza przedstawicielka Pracodawców RP.

– Koalicja z pewnością zajmie się również Prawem Odpadowym. Istotna, z punktu widzenia GOZ, będzie także ustawa o OZE, a zwłaszcza planowane wdrożenie działalności Klastrów Energii oraz Prawo Energetyczne i rozwój wysokosprawnej kogeneracji, jak również Dyrektywa Unijna dotycząca „zazieleniania ciepła”. Koalicja planuje także bacznie przyjrzeć się Dyrektywie Budynkowej EPBD pod kątem jej wpływu na Gospodarkę Obiegu Zamkniętego – dodaje Kitlas.

Aby skutecznie realizować postawione cele, Koalicja powoła wewnętrzy Zespół Regulacyjny ds. GOZ, który będzie spotykać się w cyklach miesięcznych. Formuła pracy zespołu zakłada otwartość. Oznacza to, że w spotkaniach mogą brać udział nie tylko członkowie Koalicji, ale także inne podmioty zainteresowane podjęciem dialogu w wyżej wymienionych obszarach. Wnioskami ze spotkań Koalicja dzielić się będzie na łamach strony wlaczczystaenergie.pl, ale również podczas paneli i debat organizowanych z udziałem przedstawicieli rządu.

Warto wspomnieć, że wciąż można dołączyć do Koalicji Włącz Czystą Energię dla Polski. W tym celu należy skontaktować się z Pracodawcami RP pod adresem czystaenergia@pracodawcyrp.pl.


By Święta Bożego Narodzenia były przyjazne środowisku. Członkowie Koalicji Włącz Czystą Energię dla Polski podpowiadają.

Boże Narodzenie w Polsce to obok Wielkanocy najważniejsze święto. Kojarzy się ze spotkaniami w gronie najbliższych, choinką, prezentami i oczywiście łamaniem się opłatkiem. Od paru lat jednak to także święto… konsumpcjonizmu, a ten Gospodarce Obiegu Zamkniętego niekoniecznie sprzyja. Warto zatem zachować odrobinę rozsądku i skorzystać z porad członków Koalicji Włącz Czystą Energię dla Polski, której inicjatorem jest firma Fortum. To sprawi, że nasze Święta będą przyjazne także dla środowiska.

Koalicja Włącz Czystą Energię dla Polski została powołana do życia m.in. po to, aby jej członkowie mogli dzielić się z innymi dobrymi praktykami, które pomogą w redukcji emisji CO2 i osiągnięciu celów wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie. Co to ma wspólnego ze świętami? Bardzo dużo. Każda nasza decyzja, także ta związana z organizacją Świąt Bożego Narodzenia, przekłada się bowiem na powiększenie lub zmniejszenie śladu CO2, który zostawiamy.

Prezenty

Myślenie o środowisku możemy zacząć wybierając prezenty dla najbliższych lub partnerów biznesowych. Tak, jak czyni to np. Kompania Piwowarska: „Co roku w okresie przedświątecznym Kompania Piwowarska wysyła do swoich interesariuszy życzenia wraz z przemyślanym drobiazgiem, który przy okazji wspiera lokalne podmioty ekonomii społecznej. W tym roku zdecydowaliśmy się wysłać zestaw ekologicznych, ręcznie wykonanych mydełek, które przygotowali dla nas pracownicy z niepełnosprawnością intelektualną z „Taka Mydlarnia” z Poznania” – tłumaczy Grzegorz Adamski, kierownik ds. public affairs i zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej i dodaje: „Mydła są oczywiście zapakowane w ekologiczny kartonik”.

Zakupy świąteczne

Na kwestię opakowań zwraca także uwagę Leszek Pieszczek, Członek Zarządu firmy Remondis:
Jeśli chcemy spędzić Święta w duchu GOZ, pomyślmy o tym już na etapie zakupów. To wówczas decydujemy o ilości odpadów, które wytworzymy w okresie świątecznym. Starajmy się wybierać produkty w opakowaniach zwrotnych, większych lub zbiorczych. Nie używajmy produktów jednorazowych. Kupujmy racjonalnie – tyle ile potrzebujemy, aby nie marnować żywności.
Obowiązkowo korzystajmy z toreb materiałowych wielokrotnego użytku”.

Świąteczne dekoracje zasilane prądem

Któż nie lubi pięknie migocących na choince lampek. Szeroki ich wybór co roku kusi, by kupować ich coraz więcej i ozdabiać już nie tylko drzewka, ale także okna, balkony, całe ogrody. Pamiętajmy jednak, że nawet ledowe oświetlenie zużywa prąd. Ozdobienie 2-metrowej choinki sprawi, że łańcuch do jej podświetlenia zużyje ok. 150 watów energii. Każda dodatkowa świetlna ozdoba będzie miała wpływ nie tylko na nasz rachunek za energię elektryczną, ale przede wszystkim na ślad węglowy, który zgodnie z duchem Gospodarki Obiegu Zamkniętego powinniśmy minimalizować. Zastanówmy się zatem, czy na pewno musimy podświetlać wszystko dookoła. A jeśli już się na to decydujemy, to wyłączajmy ozdobne oświetlenie, gdy nie ma nas w domu.

Ozdoby świąteczne z upcyklingu?

A może w te Święta warto do kwestii świątecznych dekoracji podejść zupełnie inaczej? „We wcześniejszych latach w naszych browarach przygotowaliśmy choinki z butelek po naszych piwach. Pracowników zaprosiliśmy na warsztaty upcyklingu, podczas których uczyli się oni samodzielnie wykonywać ozdoby m.in. z kapsli i puszek” – relacjonuje Grzegorz Adamski, kierownik ds. public affairs i zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej.

Święta, Święta i po świętach…

Wpływ Świąt na środowisko nie kończy się 26 grudnia. Zostają po nich bowiem odpady, które oczywiście w pierwszej kolejności powinny zostać poddane recyklingowi. „Co roku pojawia się także temat zagospodarowania bożonarodzeniowych choinek” – tłumaczy Leszek Pieszczek, Członek Zarządu firmy Remondis. Osoby, które zdecydowały się kupić drzewko w doniczce, mogą je na wiosnę ponownie zasadzić w ogrodzie. Choinki pozostawione przy śmietnikowych altanach czy pojemnikach na odpady biodegradowalne stanowią cenny surowiec, który wykorzystujemy w naszych instalacjach.  W trakcie kilkufazowego, około 2-miesięcznego procesu, zamienią się w wartościowy środek poprawiający właściwości gleby, wykorzystywany w rolnictwie czy ogrodnictwie” – dodaje.

Święta to czas, w którym warto zrobić coś dobrego dla innych. Pamiętajmy zatem, aby zadbać o środowisko, bo czyniąc tak dbamy nie tylko o nie, ale też o przyszłe pokolenia, którym zostawimy czystszą planetę.


Koalicja „Włącz Czystą Energię dla Polski” włącza się w kampanię „Zmień nawyki albo giń"

W sobotę 21 listopada rozpoczął się Europejski Tydzień Redukcji Odpadów, który potrwa do niedzieli, 29 listopada 2020 r. W tym roku, z inicjatywy firmy ENERIS, do obchodów przyłączyła się także Koalicja „Włącz Czystą Energię dla Polski”. Koalicjanci zachęcą swoich pracowników do selektywnej zbiórki odpadów i wsparcia akcji „Segreguj albo giń”.

Firma ENERIS już od wielu lat włącza się w obchody Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów. Swoje działania spina akcją „Segreguj albo giń”, w ramach której edukuje Polaków na temat potrzeby prawidłowego sortowania odpadów na 5 frakcji.

Segreguj odpady!

„Segregowanie odpadów powinno się zaczynać w domu np. w kuchni. To dlatego warto od razu zaplanować odpowiednią organizację przestrzeni i zaopatrzyć się w wygodne w codziennym użytkowaniu pojemniki do segregacji”  – tłumaczy Magdalena Sułek-Domańska z ENERIS Surowce i dodaje: „Prawidłowe sortowanie odpadów na 5 frakcji to obowiązek każdego mieszkańca, podobnie jak zapinanie pasów w samochodzie czy przechodzenie na zielonym świetle. Niestety, Polakom o tych obowiązkach trzeba stale przypominać”.

ENERIS w Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski”, która powstała z inicjatywy firmy Fortum pod egidą Pracodawców RP, działa od samego początku, czyli od czerwca 2020 roku. Widząc zbieżność celów Koalicji z ideą programu „Segreguj albo giń”, w tym roku poprosiła Koalicję o jej wsparcie.

„Idea selektywnej zbiórki jest zbieżna z celami Gospodarki Obiegu Zamkniętego, promowanej przez Koalicję i dlatego z radością włączyliśmy się w projekt  ENERIS” – wyjaśnia Magdalena Kitlas z Pracodawców RP.  Jak dodaje, „Europejski Tydzień Redukcji Odpadów to idealny czas, by przypominać, że każdego dnia, podczas codziennych czynności, wytwarzamy masę odpadów i powinniśmy z nimi postępować zgodnie z zasadą „3R” – reduce (redukuj), reuse (ponownie używaj) i recycle (poddawaj recyklingowi). W ten sposób efektywniej gospodarujemy energią potrzebną do wytworzenia produktów konsumpcyjnych,  a także stwarzamy okazję do tego, aby odpady po przetworzeniu wykorzystać ponownie”.

Konkurs dla każdego

Jak tłumaczy Magdalena Sułek-Domańska z ENERIS Surowce, ze względu na nietypowe okoliczności spowodowane pandemią, w tym roku działania edukacyjne przeniosły się głównie do Internetu:

„W ramach działań na naszym profilu na FB  zorganizowaliśmy konkurs #Zacznijodkuchni. Żeby wziąć w nim udział wystarczy podzielić się zdjęciem pokazującym sposoby na sortowanie odpadów w domu. Pięć najlepszych i najbardziej kreatywnych pomysłów zostanie nagrodzonych voucherami do na pojemniki do segregacji.”

Poparcie udzielone przez Koalicję dla programu „Segreguj albo giń” potwierdza, że inicjatywa ta nie tylko zrzesza firmy, którym bliskie są idee Gospodarki Obiegu Zamkniętego, ale też mobilizuje je do dzielenia się know-how i dobrymi praktykami związanymi z edukacją polskiego społeczeństwa w tym zakresie.

Dodatkowe informacje

Koalicja „Włącz Czystą Energię dla Polski” została powołana przez Pracodawców RP i Fortum w celu popularyzacji Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Każdy podmiot, który chce przystąpić do Koalicji musi zaakceptować Deklarację dostępną na stronie Koalicji oraz działać na rzecz realizacji zawartych w niej zapisów.


Remondis dołącza do Koalicji

Remondis Polska świadczy kompleksowe usługi w zakresie gospodarki odpadami i recyklingu oraz gospodarki wodno-ściekowej. W Polsce działa od 1992 roku i obecnie posiada oddziały w 47 miastach na terenie kraju.

 „Przed Polską wiele ambitnych celów dotyczących ochrony środowiska i wdrażania założeń gospodarki obiegu zamkniętego. Chcemy wspierać ich realizację naszym doświadczeniem oraz międzynarodowym know-how m.in. poprzez aktywność w Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski." Dostrzegamy duży potencjał w zakresie zwiększenia efektywności recyklingu oraz rozwoju instalacji do odzysku prądu i ciepła z odpadów nienadających się do ponownego wykorzystania. Jesteśmy otwarci na współpracę, aby przekuć wiedzę i dobre praktyki w konkretne rozwiązania na rzecz produkcji energii przyjaznej środowisku oraz projekty inwestycyjne na terenie kraju” - mówi Leszek Pieszczek, Członek Zarządu Remondis Sp. z o. o.


Włączmy GOZ w energetyce

Obecnie w Polsce ponad 80% energii wytwarzanej jest w źródłach konwencjonalnych. Jednak projekt Polityki Energetycznej Polski do roku 2040 ma to zmienić: zakłada obniżenie poziomu udziału stałych paliw kopalnych z obecnego poziomu 80% do 55-60% w 2030. Czy gospodarka obiegu zamkniętego jest warunkiem koniecznym, aby to się udało?

W roku 2019 wygenerowano blisko 159 TWh energii elektrycznej, a konsumpcja wyniosła ponad 169 TWh. Różnica ta została zbilansowana z wymiany międzynarodowej, z kierunku zachodniego. Koncesjonowane ciepłownictwo w roku 2018 dysponowało mocą zainstalowaną na poziomie 55 GW. Wytworzyło ono, łącznie z odzyskiem technologicznym, około 412 tys. TJ ciepła. Ilość ciepła oddanego do sieci, po pokryciu potrzeb własnych przedsiębiorstw, wyniosła około 267 tys. TJ. Po uwzględnieniu strat związanych z przesyłem, do odbiorców przyłączonych do sieci dostarczono około 234 tys. TJ, co stanowiło blisko 57% całkowitej generacji ciepła. Jego wytworzenie w ponad 70% opierało się na wykorzystaniu węgla kamiennego. Teraz technologie i instalacje z lat 70-tych będące efektem gospodarki liniowej, zdaniem autorów raportu „Gospodarka Obiegu Zamkniętego – szanse i wyzwania”, którego partnerem jest Fortum oraz Polityki Energetycznej Polski, muszą zostać zmienione.

Z perspektywy energetyki GOZ dotyczy głównie zagospodarowania i wykorzystania surowców stanowiących odpady procesów przemysłowych, rolniczych i komunalnych. Celem takiej koncepcji jest zmniejszanie ilości odpadów składowanych poprzez przetwarzanie ich w zasoby mogące stanowić źródło energii. Pamiętajmy, że ciepło to produkt uboczny wielu procesów technologicznych, a metan powstaje jako odpad na składowiskach odpadów lub osadów” podkreśla dr Maciej Sołtysik z Instytutu Prognoz i Analiz, współautor raportu. „Odpowiednie zarządzanie gospodarką odpadami zapewnia efektywne użytkowanie zasobów naturalnych i wpływa istotnie na zrównoważony wzrost gospodarczy.”

Według autorów raportu „Gospodarka Obiegu Zamkniętego – szanse i wyzwania” najwyższy czas wyjść już z działań pilotażowych dotyczących nowoczesnego wytwarzania energii i wdrażać nowoczesne rozwiązania na szerszą niż obecnie skalę. Pozwoli to zarówno ograniczyć emisję CO2, zwiększyć efektywność energetyczną oraz płynnie przejść w kierunku Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Co więcej, Fundacja Ellen MacArthur ocenia, że w skali Europy, gospodarka o obiegu zamkniętym mogłaby do roku 2030 podnieść poziom PKB o 7%.

Jeśli nie można ani zapobiec powstawaniu odpadów, ani poddać ich recyklingowi, odzysk zawartej w nich energii jest korzystniejszy od składowania. Mówimy tu zarówno o korzyściach ekonomicznych, ale też ekologicznych. Dlatego trzeba szukać jak najwydajniejszych technologii, redukujących do minimum szkodliwość dla środowiska. Wspierać ten kierunek rozwoju energetyki za pomocą ulg podatkowych oraz kształtowania przepisów zwiększających popyt na takie rozwiązania. W ten sposób zostaną „zaprogramowane” działania przedsiębiorców oraz świata nauki” podsumowuje Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP.

Pobierz raport

Premiera raportu "Gospodarka Obiegu Zamkniętego - szanse i wyzwania"

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Gospodarka Obiegu Zamkniętego – szanse i wyzwania”.

Niniejszy raport stanowi zwięzłą analizę regulacyjnych, środowiskowych i biznesowych uwarunkowań dla rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego w naszym kraju. Szczególną uwagę poświęcono rozwiązaniom z zakresu gospodarki odpadowej i energetyki, w tym wykorzystaniu paliw pochodzących z odpadów. Autor wskazuje kierunki działań, które mogą przyspieszyć i ułatwić rozwój czystej energetyki oraz GOZ. Podkreśla, że skuteczne wdrażanie GOZ wymaga współdziałania organów władzy publicznej, biznesu oraz obywateli.

IZABELA VAN DEN BOSSCHE
WICEPREZES DS. KOMUNIKACJI
CITY SOLUTIONS, FORTUM

Raport „Gospodarka obiegu zamkniętego w Polsce, szanse i wyzwania” jest właśnie dlatego cenny, że uwypukla problemy związane z upowszechnieniem Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Pokazuje również, gdzie należy szukać rozwiązań.
Koncepcje w nim zawarte to przepustka do prawdziwie efektywnej Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

ANDRZEJ MALINOWSKI
PREZYDENT PRACODAWCÓW RP


Kongres GOZpodarka

27 października w ramach koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski” odbędzie się
Kongres GOZpodarka, organizowany przez Instytut Jagielloński, Fortum oraz Pracodawców RP.

W roli Keynote Speakera wystąpi Zbigniew Gryglas, Wiceminister Aktywów Państwowych. Oprócz trzech paneli dyskusyjnych
podczas Kongresu odbędzie się także premiera raportu "Gospodarka obiegu zamkniętego w Polsce. Szanse i wyzwania".

Skrócona agenda Kongresu GOZpodarka:

  • 9:40 – rozpoczęcie kongresu
  • 9:45-10:00 – Keynote Speech: Zbigniew Gryglas, Wiceminister Aktywów Państwowych
  • 10:05-11:20 – Panel I: Polska droga do gospodarki obiegu zamkniętego
  • 11:40-12:55 – Panel II: Rola państwa w rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego
  • 13:15-14:35 – Panel III: Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP) i system aukcyjny w gospodarce odpadami
  • 14:40 – zakończenie Kongresu

Prosimy o wcześniejszą rejestrację pod tym linkiem

Gorąco zapraszamy do rejestracji oraz aktywnego udziału w Kongresie!


RDF – paliwo w atrakcyjnej cenie

W przypadku RDF-u mamy obecnie do czynienia z ośmio- lub dziesięciokrotną nadpodażą. To sprawia, że paliwo to ma praktycznie zerową, a nawet ujemną cenę.

Jak wyjaśnia Marek Lachowicz, główny analityk Instytutu Jagiellońskiego i współautor raportu „Paliwa i motory wzrostu gospodarczego. Wpływ cen surowców i produkcji energii na Polskę”:

W średnim okresie, najbardziej prawdopodobna jest kontynuacja sytuacji obserwowanej obecnie, tj. zjawisko dopłat ze strony instalacji komunalnych za przyjęcie odpadów do ich termicznego przetworzenia. W dłuższym horyzoncie, m.in. po zagospodarowaniu nadpodaży odpadów nadających się do spalenia, można spodziewać się stopniowego wzrostu cen paliwa RDF do poziomu kosztów produkcji tego paliwa w wyspecjalizowanych instalacjach”. Jednak nawet wtedy cena paliwa będzie konkurencyjna w stosunku do innych rozwiązań.

RDF – paliwo mniej emisyjne od węgla

Raport Instytutu Jagiellońskiego wskazuje, że stosowanie RDF do pozyskiwania energii pozwala na znaczną redukcję emisji vs metody tradycyjne z wykorzystaniem paliw kopalnych. Dla przykładu wielopaliwowa elektrociepłownia wybudowana przez Fortum w Zabrzu o mocy 75 MWe oraz 140 MWt, zaopatrująca w ciepło ok. 70 tys. gospodarstw domowych, wykorzystuje m.in. RDF, tym samym zmniejszając emisje pyłu nawet jedenastokrotnie, a dwutlenku siarki nawet siedmiokrotnie w stosunku do tradycyjnych, tylko węglowych jednostek. Instalacje wykorzystujące RDF muszą spełnić dużo bardziej rygorystyczne pod kątem emisji wymogi, niż zakłady węglowe. Są zatem dużo bezpieczniejsze dla okolicznych mieszkańców.

RDF – paliwo, którego jest pod dostatkiem

RDF ma jeszcze jedną, niezaprzeczalną zaletę. To paliwo, którego jest pod dostatkiem. I jeszcze długo to się nie zmieni. Oczywiście pod warunkiem, że odpady te będą trafiały do selektywnej zbiórki, a nie na dzikie wysypiska, których w Polsce jest niemało. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego tylko w 2018 r. zidentyfikowano i zlikwidowano ponad 10 tys. dzikich wysypisk. Zdeponowane na nich odpady ważyły ok. 25 tys. ton. Ponadto służby porządkowe zinwentaryzowały dodatkowe 1607 punktów, gdzie ludzie porzucają swoje odpady.

RDF – paliwo wpisujące się w idee Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Raport Instytutu Jagiellońskiego wskazuje także na to, że RDF w dokumentach unijnych wskazywany jest, jako jedno z preferowanych paliw przejściowych, w ramach budowy gospodarki cyrkularnej. Ta zakłada jak najbardziej efektywne wykorzystanie każdego produktu i wydłużenie cyklu jego życia, łącznie z ponownym wykorzystaniem go jako zasobu, tym samym ograniczając ilości odpadów do minimum. Koniec cyklu życia produktu nadającego się do przetworzenia na RDF oznacza bowiem ponowne jego wykorzystanie do wygenerowania energii.

Wagę Gospodarki Obiegu Zamkniętego docenia coraz więcej podmiotów. To dlatego w czerwcu 2020, z inicjatywy Fortum i pod egidą Pracodawców RP, zawiązała się koalicja „Włącz Czystą Energię dla Polski”, która nie tylko promuje pro-ekologiczne postawy dnia codziennego, ale przede wszystkim podkreśla, jak ważne jest to, aby także produkcja energii prowadzona była w sposób zrównoważony. RDF, jako paliwo idealnie się w takie podejście wpisuje.