Jak oszczędzić żyjąc ekologicznie

Pięć tysięcy powodów za Gospodarką Obiegu Zamkniętego w mieście

Gospodarka Obiegu Zamkniętego kojarzy się z przemysłem, transportem albo zagospodarowywaniem odpadów. Jednak autorzy raportu „Wrocławscy i Sztokholmscy: ekologia po polsku i szwedzku” podkreślają, że każdy mieszkaniec i konsument ma wpływ na system Gospodarki Obiegu Zamkniętego. To od codziennych wyborów „Wrocławskich” czy „Sztokholmskich” zależy, co schodzi z linii produkcyjnych, jak jest przewożone i sprzedawane. Od ich działań zależy segregacja odpadów, oszczędność energii czy ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta.

Mieszkańcy są coraz bardziej świadomi swojego wpływu na otoczenie. Kupowanie produktów od lokalnego dostawcy, segregowanie odpadów, jazda na rowerze czy głosowanie w budżecie obywatelskim to małe kroki dla mieszkańców, ale wielkie dla całej gospodarki. Każdy z tych kroków przybliża nas do zmian mających na celu życie w bardziej przyjaznym i czystym otoczeniumówi dr Maciej Milewicz z firmy Konsultujemy, współautor raportu „Wrocławscy i Sztokholmscy: ekologia po polsku i szwedzku”.

Twórcy Raportu postanowili wyliczyć, jak drobne zmiany naszych nawyków wpływają na domowy budżet.

Wbrew obiegowym opiniom, życie zgodnie z zasadami GOZ i 3R (reuse, reduce, recycle – redukuj, używaj ponownie, recykluj/oddaj do odzysku) przynosi wymierne korzyści dla gospodarstwa domowego. Proste odłączanie z kontaktu nieużywanych ładowarek to 180 zł rocznie. Przemyślane zakupy i szukanie okazji to w sumie 3300 zł. Łącznie możemy zaoszczędzić nawet 5000 zł” komentuje dr Milewicz.


Czysty Punkt Widzenia: EKOlogia czy EKOnomia?

Szanowni Państwo, rozpoczynamy dziś nowy cykl dyskusyjno-polemiczny koalicji "Włącz Czystą Energię dla Polski", w którym będziemy przedstawiać punkt widzenia naszych Koalicjantów na różne aspekty Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Dziś temat:

Wiele firm twierdzi, że jest lub dąży, żeby być EKO. Ale czy chodzi im o EKOlogię czy EKOnomię?
Jak pogodzić bilans zysków i strat z ochroną środowiska, wyjść na swoje, uszczęśliwić właścicieli i jeszcze mieć na dalszy rozwój?

podejmuje p. Donata Nowakowska, rzecznik prasowa Kolei Mazowieckich.

Działania proekologiczne w przypadku Kolei Mazowieckich skoncentrowane są wokół dwóch zadań: selekcji odpadów powstałych podczas działalności spółki oraz projektu EcoDriving, skupionego wokół efektywnego zużycia energii trakcyjnej podczas eksploatacji pojazdów szynowych. To rozwiązania, którym przyświeca przede wszystkim myślenie o EKOlogii, choć w perspektywie czasu EKOlogia nabiera znaczenia także w kontekście EKOnomii – bez uszczerbku dla tej pierwszej.

W przypadku selekcji odpadów w spółce została opracowana Instrukcja Gospodarki Odpadami wytwarzanymi w Spółce „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o., będąca streszczeniem Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz zbiorem dobrych praktyk dla pracowników w zakresie efektywnej selekcji odpadów. Motywem działania dla twórców dokumentu było przede wszystkim usystematyzowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne w zakresie właściwego ewidencjonowania, składowania i odpowiedniej segregacji odpadów. Jedynym źródłem dochodu jest w zakresie  gospodarowania odpadami sprzedaż złomu, co przy uwzględnieniu kosztów ponoszonych na rzecz firm odbierających odpady, nie stanowi dochodu jako takiego, ale umożliwia m.in. pokrycie kosztów towarzyszących realizacji zadań ujętych zarówno w ww. Ustawie, jak i opracowanej przez spółkę instrukcji.

Drugie z przedsięwzięć spółki – projekt EcoDriving – jest nastawione przede wszystkim na oszczędność w gospodarowaniu energią trakcyjną, osiąganą poprzez płynność jazdy, hamowania elektrodynamicznego oraz optymalizację zasad gospodarki energią elektryczną na postoju – w skali roku to zysk na poziomie ok. 12 proc. Niewątpliwie najważniejsza oszczędność w przypadku EcoDriving to energia, zaś oszczędność finansowa osiągana poprzez efektywniejsze użytkowanie energii jest swego rodzaju wartością dodaną.

Jeżeli mają Państwo pytania, uwagi lub komentarze dotyczące powyższego tekstu - prosimy o nadsyłanie na adres: czystaenergia@pracodawcyrp.pl


Widok EC Zabrze z lotu drona

Polska energetyka musi przejść ewolucję i stać się bardziej ‘zielona’

Autorzy raportu Instytutu Jagiellońskiego „Paliwa i motory wzrostu gospodarczego. Wpływ cen surowców i produkcji energii na Polskę”, którego partnerem jest firma energetyczna Fortum, są zgodni: polska energetyka musi przejść ewolucję i stać się bardziej ‘zielona’ przez stosowanie nowych paliw i technologii w energetyce. Umożliwi nam to przyśpieszenie wzrostu PKB, będzie impulsem do wzrostu innowacyjności oraz zwiększy naszą niezależność od sytuacji na światowych rynkach paliw.

Zmniejszenie wpływu cen paliw kopalnych na polską gospodarkę będzie konsekwencją zmniejszenia popytu na ropę naftową, co z kolei wynika ze zwiększenia odsetka recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych oraz rozwoju elektromobilności. Ponadto będzie to efekt przesunięcia puntu ciężkości miksu energetycznego w kierunku odnawialnych źródeł energii. Co ważne, każdy z tych trendów ma wpływ na wzrost inwestycji w gospodarkę opartą na innowacyjności, a zatem będzie się przekładać na wzrost krajowego PKB.

Pierwsze przykłady takiego innowacyjnego i zgodnego z trendami podejścia, uniezależniającego w pewnym stopniu polską energetykę od fluktuacji na światowych rynkach paliw, już mamy. Są nimi ciepłownie i elektrociepłownie z kotłami wielopaliwowymi. Możliwe w nich jest jednoczesne spalanie węgla kamiennego, biomasy oraz paliwa RDF, pochodzącego z przetwarzania frakcji kalorycznej odpadów stałych. Przykładem takiej nowoczesnej instalacji jest oddana do użytku w 2018 EC Zabrze.

Przykład EC Zabrze pokazuje podejście Fortum do wdrażania nowych rozwiązań i technologii w branży energetycznej w sposób dopasowany do potrzeb danego kraju oraz do jego specyfiki. W ten sposób efektywnie wykorzystujemy dostępne paliwa, zagospodarowując przy tym odpady oddziałujące na środowisko, których składowanie jest coraz bardziej kosztowne. Jednocześnie takie działanie wpisuje się w politykę Zielonego Ładu” – podsumowuje Piotr Górnik, dyrektor ds. energetyki cieplnej w Fortum.


Inwestycje w OZE i GOZ to szansa na wzrost gospodarczy

Według twórców raportu „Paliwa i motory wzrostu gospodarczego. Wpływ cen surowców i produkcji energii na Polskę” dostosowanie polskiego miksu energetycznego do wymogów dla członków UE do roku 2040 wiąże się z koniecznością poniesienia ogromnych nakładów finansowych szacowanych na poziomie nawet 400 mld zł. Z drugiej strony takie inwestycje dają szansę na wzrost gospodarczy w Polsce rzędu nawet ponad 300 mld złotych.

Czy zmiany w miksie energetycznym Polski do roku 2040 i inwestycje w nowoczesną energetykę będą miały szerszy wymiar gospodarczy? Tak!

Jak twierdzi Marek Lachowicz, współautor raportu i główny analityk Instytutu Jagiellońskiego:

„Polska znajduje się wśród krajów, które wykazują zależność między konsumpcją energii z OZE a wzrostem PKB zarówno w krótszym, jak i dłuższym terminie. To oznacza, że możemy oczekiwać, że inwestycje w OZE przyczynią się do wzrostu gospodarczego naszego kraju. Według naszych szacunków wzrost PKB wynikający z inwestycji w polski miks energetyczny wyniesie od 200 do 310 mld złotych” – podsumowuje ekspert.


Wykres struktura cenowa inwestycji w energetykę

Czy GOZ uniezależni polską gospodarkę?

Autorzy raportu „Paliwa i motory wzrostu gospodarczego. Wpływ cen surowców i produkcji energii na Polskę” wskazują , że uniezależnianie polskiej gospodarki, w tym energetyki, od paliw kopalnych ma nie tylko istotne znaczenie dla ochrony środowiska i rozwoju technologicznego, ale również dalej idące konsekwencje.

„Polska jest i pozostanie biorcą cen, tak ropy naftowej, jak i gazu oraz węgla kamiennego. Uniezależnienie gospodarki od dostaw surowców chroni naszą gospodarkę nie tylko przed zawirowaniami cenowymi, ale i presją, jaką mogą na nasz kraj wywierać ich dostawcy” – uważa Marek Lachowicz, współautor raportu, główny analityk Instytutu Jagiellońskiego.

Zobacz raport


Browary minimalizują powstawanie odpadów

Wyzwanie: działalność przemysłowa wiąże się produkcją ogromnej ilości odpadów, które nie poddane recyclingowi zalegają na składowiskach śmieci i stają się obciążeniem dla środowiska.

Rozwiązanie: działania na rzecz minimalizacji powstawania odpadów muszą wykraczać poza optymalizację procesów produkcyjnych i logistycznych. Ważne jest ich ponowne wykorzystanie. Dlatego w Kompanii Piwowarskiej praktycznie wszystkie odpady i produkty uboczne poddane są odzyskowi, w tym recyklingowi.

Efekty: 99,82% odpadów i produktów ubocznych jest poddanych odzyskowi, a 100% produktów ubocznych wykorzystuje się w rolnictwie. Wszystkie produkty uboczne powstające podczas wytwarzania piw są wykorzystywane w rolnictwie – do bezpośredniego skarmiania zwierząt lub przygotowania mieszanek paszowych.

Firma: Kompania Piwowarska

Punkt deklaracji: 1


Wykres górne i dolne oszacowanie wpływu na PKB dla inwestycji w ramach PEP2040

Paliwa (w) przyszłości

Jak wynika z Raportu Instytutu Jagiellońskiego „Paliwa i motory wzrostu gospodarczego. Wpływ cen surowców i produkcji energii na Polskę”, którego partnerem jest firma energetyczna Fortum, ceny paliw kopalnych będą mieć istotny wpływ na polską gospodarkę tylko do mniej więcej 2030 roku. W tym czasie rosnąć będzie jednak znaczenie innych, bardziej „zielonych” paliw, co stawia przed Polską konkretne wyzwania.

Polska ma szansę zyskać na tej transformacji. I to nie tylko poprzez znaczne ograniczenie emisji pyłów i gazów do atmosfery, ale także przez unowocześnienie polskiej gospodarki. W tym kontekście wzrost obowiązków Polski wynikający z Zielonego Ładu warto oceniać jako impuls do korzystnych dla nas zmian, a nie finansowe obciążenie.

Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. OZE i wiceminister klimatu powiedział w trakcie premiery raportu:

Energetyka zmienia się na naszych oczach, dlatego Polska chce być aktywnym uczestnikiem zmian europejskiej gospodarki oraz partycypować w realizacji jednego z najambitniejszych projektów historii Unii Europejskiej, jakim jest Zielony Ład. Stwarzamy możliwości do dynamicznego rozwoju OZE, które umożliwią zastąpienie najbardziej wysłużonych i emisyjnych jednostek w energetyce konwencjonalnej”.

Zobacz raport


Dobra praktyka: #zerowastechallenge

Wyzwanie: W obecnych czasach łatwiej jest kupić nową rzecz niż naprawić starą. Efektem jest coraz większy strumień odpadów, w tym tworzyw sztucznych, a masowa produkcja i globalny transport nowych produktów przyczyniają się do emisji znacznych ilości CO2 oraz innych substancji i pyłów do atmosfery.

Rozwiązanie: #ZeroWasteChallenge to inicjatywa oparta na wyzwaniach (challenge) – popularnej formie aktywizacji w mediach społecznościowych. Akcja miała na celu zaangażowanie pracowników Fortum, którzy wzajemnie nominowali się do pokazania w intranecie firmy propozycji wdrożenia idei Zero Waste w swoim otoczeniu.

Efekty: Projekt #ZeroWasteChallenge spotkał się z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem pracowników, w tym przedstawicieli zarządu i top managementu Fortum. Prezentowane pomysły stanowiły inspirację nie tylko dla aktywnych uczestników wyzwania.

Nic tak nie angażuje jak wyzwanie rzucone przez kolegę lub koleżankę z pracy. Tym razem postanowiliśmy zachęcić naszych pracowników do rywalizacji w kategorii „Zero Waste” w domu. To doskonała okazja, żeby pochwalić się swoją kreatywnością, ale i wzajemnie inspirować. I tak zobaczyliśmy m.in. siedziska i kompostowniki z europalet, domowe kosmetyki, drapaki dla kotów z kartonu, dziecięce zabawki, które wyglądają lepiej niż te ze sklepu, a nawet własny panel do ogrzewania wody w basenie! Nasz #ZeroWasteChallenge wzbudził takie zainteresowanie i zaangażowanie, że planujemy już kolejne edycje” – mówi Karolina Buczkowska, Specjalista ds. komunikacji w Fortum i pomysłodawczyni konkursu #ZeroWasteChallenge.

Punkt deklaracji Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski”: 4 i 5

Firma: Fortum


Piwo z czystą energią w tle

Wyzwanie: spalanie węgla w celu pozyskania energii przyczynia się zanieczyszczenia powietrza w Polsce oraz emisji CO2 do atmosfery. To z kolei wpływa na stopniowe pogarszanie się klimatu.

Rozwiązanie: nawiązanie współpracę z firmą Innogy, do której należy farma wiatrowa w Nowym Stawie. Kontrakt, ważny od 2020 do 2029 r., umożliwi rozbudowę farmy, dzięki czemu od 2021 r. będzie ona w całości zaspokajać zapotrzebowanie browarów na prąd.

Efekty: pozwoli to zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 66% w porównaniu do roku 2019 r. Już w 2020 r. 40% wykorzystywanej energii elektrycznej będzie pochodzić z farmy w Nowym Stawie. Oznacza to zdolność do produkowania Lecha, będącego jedną z największych marek piwnych w Polsce, wyłącznie w oparciu o prąd generowany z wiatru.

Firma: Kompania Piwowarska

Punk deklaracji: 1 i 2


Wykres Produkcja energii elektrycznej w Polsce w podziale na źródła energii

Paliwa przejściowe – wybór czy konieczność?

Z prognoz przedstawionych w raporcie Instytutu Jagiellońskiego „Paliwa i motory wzrostu gospodarczego. Wpływ cen surowców i produkcji energii na Polskę” wynika, że znaczenie paliw kopalnych w Polsce (w tym w elektroenergetyce) będzie stopniowo maleć, z przesunięciem punktu ciężkości z paliw węglowych w kierunku gazu ziemnego, właśnie jako paliwa przejściowego o niższej emisyjności. Zgodnie z ogłoszonymi planami spółek energetycznych oraz Polityką Energetyczną Polski do roku 2040, w kraju będzie przybywało jednostek opalanych gazem ziemnym, co w znaczny sposób zwiększy krajowe zapotrzebowanie na to paliwo.

Paliwo RDF

Drugim, obok gazu, paliwem przejściowym może być RDF – paliwo pochodzące z odpowiednio przetworzonej frakcji kalorycznej odpadów stałych. Ze względu na lokalną dostępność, niższą emisyjność (ok. 50 proc. CO2 w porównaniu do paliw węglowych) oraz niższe dopuszczalne poziomy emisji innych substancji, paliwo to może być stosowane zarówno w dużych obiektach spalania, jak i w obiektach o mniejszej mocy, w tym lokalnych ciepłowniach i elektrociepłowniach.

Podczas webinarium prezentującego Raport Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. OZE i wiceminister klimatu wymienił kilka rodzajów paliw i źródeł energii, które w przyszłości mogą pełnić istotną dla Polski rolę. Oprócz wodoru i energetyki rozproszonej (pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych) wspomniał właśnie o odpadach, jako źródle energii:

„Myślę, że istotną role odegrają także odpady. Zawsze były są i będą. Powinniśmy systemowo rozwiązać ten problem, znaleźć sposoby na to, aby w ramach Gospodarki Obiegu Zamkniętego w większym stopniu wykorzystywać je w ramach obróbki termicznej do produkcji energii, energii cieplnej a także chłodu”.

okładka raportu

 

EC Zabrze

„W Fortum z założenia produkujemy energię głównie w oparciu o źródła nisko lub zeroemisyjne oraz te, które wpisują się w gospodarkę obiegu zamkniętego. Jako firma o skandynawskich korzeniach postrzegamy je jako ekologiczne koło ratunkowe dla świata. Wierzymy i codziennie się o tym przekonujemy, że inwestycje w takie źródła pozytywnie wpływają na środowisko i społeczeństwo oraz są opłacalne. W Polsce przykładem naszego zrównoważonego podejścia do energetyki jest nowoczesna elektrociepłownia w Zabrzu, która wykorzystuje zarówno węgiel, jak i paliwo alternatywne RDF pozyskiwane z odpadów” – tłumaczy Piotr Górnik, dyrektor do spraw energetyki cieplnej w Fortum.

Z analiz Fortum wynika, że stosowanie RDF w EC Zabrzu ma także pozytywny wpływ na środowisko, bo pozwala na jedenastokrotny spadek emisji pyłów i siedmiokrotny spadek emisji dwutlenku siarki w porównaniu do starych elektrociepłowni węglowych w Zabrzu i Bytomiu.

EZ Zabrze