Zespół Regulacyjny przygotował uwagi do projektu załącznika do Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022

21 maja br. odbyło się czwarte spotkanie Zespołu Regulacyjnego ds. GOZ, na którym zostały wypracowane uwagi do projektu załącznika do Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022 pt. „Ocena luki inwestycyjnej (potrzeb inwestycyjnych) w kraju w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz gospodarowania odpadami w związku z nową unijną perspektywą finansową 2021-2027 oraz informacje o źródłach dochodów dostępnych w celu pokrycia kosztów eksploatacji i utrzymania infrastruktury zagospodarowania odpadów”.  Materiał z uwagami zostanie skierowany do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Następnie przeprowadzono dyskusję na temat zagadnień, które powinny stać się przedmiotem prac Zespołu w najbliższych miesiącach. Jednym z nich jest, zapowiadany przez stronę rządową, projekt ustawy wprowadzający rozszerzoną odpowiedzialność producenta (ROP). Inny temat to kwestie energetyczne oraz gospodarka obiegu zamkniętego w Polskim Ładzie, czyli przedstawionej w maju strategii rozwojowej rządu. Trzecie zagadnienie dotyczy transformacji energetycznej z perspektywy odbiorców energii.

Kolejne spotkanie Zespołu odbędzie się w czerwcu br.


Zespół Regulacyjny przy Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski” zajął się problemami gospodarki odpadowej i „waste to energy”

W trakcie ostatnich spotkań Zespół Regulacyjny ds. GOZ przy Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski” podjął tematykę gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem kwestii opakowaniowych oraz regulacji związanych z obszarem „waste to energy”. Efektem działań Zespołu jest zaopiniowanie do ministerstwa Środowiska i Klimatu projektu trzech ustaw zaproponowanych przez klub parlamentarny Koalicji Polskiej, a bezpośrednio związanych z Gospodarką Obiegu Zamkniętego w Polsce.

Celem projektu złożonego przez klub parlamentarny Koalicji Polskiej jest podniesienie efektywności w zakresie gospodarki odpadowej. Zgadzamy się, że konieczna jest kompleksowa i głęboka reforma całego systemu odpadów komunalnych w Polsce, w tym wdrożenie wszystkich mechanizmów Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Jednak projekty przedłożone przez Klub Parlamentarny Koalicji Polskiej nie stanowią właściwego rozwiązania dla istniejących problemów. Dostrzegamy sprzeczność niektórych projektowanych regulacji z prawem UE, bądź zbędne wykraczanie poza unijne normy.

Piotr Wołejko, Pracodawcy RP.

W skład zaproponowanego „trójpaku” wchodzi m.in. ustawa dotycząca systemu depozytowego (kaucyjnego) w Polsce. Projekt przewiduje wprowadzenie obowiązkowego systemu depozytowego dla butelek po napojach – szklanych, z tworzyw sztucznych oraz puszek aluminiowych, przy czym obowiązek ten miałby dotyczyć wyłącznie sklepów o powierzchni ponad 2000 m2, a butelki depozytowe musiałyby być oddawane w miejscu, w którym produkt został zakupiony, bądź w innym należącym do tej samej sieci.

Uważamy, że przedłożony projekt ustawy nie zapewni sprawnego funkcjonowania systemu depozytowego w Polsce, ponieważ nie uwzględnia kluczowych elementów takiego systemu. Naszym zdaniem system depozytowy musi być: jeden, ogólnopolski, powszechny, zarządzany przez producentów i obowiązkowy dla wszystkich wprowadzających wyroby objęte tym systemem, a także dopasowany do polskiej struktury handlu detalicznego zapewniając jednak równe warunki uczestnictwa wszystkim placówkom handlowym.

Krzysztof Baczyński z Coca-Cola HBC, Przewodniczący Zespołu Regulacyjnego ds. GOZ.
Luka inwestycyjna w „waste to energy”

W ramach Krajowego Programu Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało ocenę tzw. luki inwestycyjnej w zakresie gospodarki odpadami i wskazało nowe potrzeby inwestycyjne. Jak wynika z szacunków resortu, do 2028 r. niezbędne inwestycje mają pochłonąć nawet 18,73 mld zł, kwota ta nie uwzględnia jednak instalacji „waste-to-energy”.

Według prognoz zaprezentowanych w dokumencie Polska od roku 2028 będzie miała ok. 3 mln. ton odpadów komunalnych rocznie, ponad moce przerobowe instalacji termicznego przekształcania. Obecnie moce te kształtują się na poziomie 1,134 mln. ton rocznie. Prognozowana ilość odpadów kierowanych do termicznego przetworzenia - odpadów resztkowych oraz pozostałości po sortowaniu selektywnie zebranych odpadów - wyniesie 4,367 mln. ton w 2028 r. i 4,204 mln. ton w 2034 r. Uwzględniając powyższe, brakujące moce przerobowe instalacji do termicznego przekształcania odpadów w latach 2028 i 2034 wyniosą odpowiednio: 3,233 mln. ton i 3,070 mln. ton.

Resort wskazuje na brakujące moce przerobowe, natomiast istnieje potrzeba doprecyzowania narzędzi oraz analizy ekonomicznej wymaganych nakładów i sposobu finansowania. Zespół Regulacyjny planuje oszacować nakłady inwestycyjne niezbędne do tego, by powstała odpowiednia liczba instalacji zdolnych do zagospodarowania tej ogromnej, prognozowanej w zaprezentowanym dokumencie ilości odpadów poprzez ich termiczne przetworzenie. Dodatkowo zwrócimy uwagę na bariery regulacyjno-organizacyjne, utrudniające lub wręcz wstrzymujące niezbędne inwestycje w tym zakresie. Fakt czy będzie budowana nowa duża, mniejsza rozproszona czy też modernizowana już istniejąca infrastruktura powinien zależeć od inwestorów i możliwości rynkowych w danej, konkretnej lokalizacji. Tym, czego z pewnością branża potrzebuje, jest jednolity zestaw przepisów zapewniających stabilność regulacyjną.

Eliza Krzysteczko, Manager ds. regulacji, Fortum.

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN dołącza do grona Koalicjantów

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN)  jest podmiotem, który od ponad 30 lat współkształtuje postęp naukowy i badawczy w obszarze gospodarki surowcami mineralnymi i energią w kraju i za granicą.

Działająca w ramach Instytutu Pracownia Badań Strategicznych, pod kierunkiem dr hab. Joanny Kulczyckiej, prowadzi badania i projekty dotyczące m.in. oceny modeli biznesowych gospodarki o obiegu zamkniętym,  eko-efektywności inwestycji, , zarządzania środowiskiem z wykorzystaniem metody Oceny Cyklu Życia (LCA), rynków energii, surowców i odpadów, , innowacji proekologicznych oraz inżynierii środowiskowej.

W ramach codziennej pracy Instytutu powadzimy badania oraz przeprowadzamy analizy eksperckie w takich obszarach jak: zrównoważony rozwoju regionów, polityka surowcowa Państwa, zbilansowana i racjonalna gospodarka zasobami, rynek energii i OZE. Angażujemy się w wiele projektów krajowych i międzynarodowych jak np. RES-SKILL, którego celem jest wsparcie restrukturyzacji zawodowej pracowników przemysłu górniczego w kierunku zatrudnienia w gałęziach przemysłu energii odnawialnej czy GreenOffshoreTech, który wspiera sektor MŚP w opracowywaniu innowacyjnych produktów, procesów i usług dla stymulacji  rozwoju nowopowstających gałęzi gospodarki  z obszaru Blue Economy, oraz projekt oto-GOZ  realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Głównym Urzędem Statystycznym w ramach strategicznego programu GOSPOSTRATEG.  Celem projektu jest opracowanie zestawu wskaźników pomiarowych, umożliwiających ocenę postępu w transformacji  przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz ocenę wpływu GOZ na rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie mezoekonomicznym (regionów) i makroekonomicznym (gospodarki narodowej).


Energopomiar dołączył do Koalicji

Energopomiar to firma z ponad 70-letnim doświadczeniem, która świadczy usługi pomiarowe i doradcze w obszarze energetyki i ochrony środowiska.

 „Od 1950 roku wspieramy rozwój polskiej energetyki. Obok wykonywania pomiarów i badań, doradzamy także w obszarach poprawy efektywności energetycznej, szeroko rozumianej ochrony środowiska  i budowy nowych mocy wytwórczych. Pomagamy podmiotom gospodarczym na drodze transformacji energetycznej, poprzez wdrażanie działań zgodnych z nowymi kierunkami Komisji Europejskiej, takimi jak Zielony Ład i dążenie do neutralności klimatycznej”.

Prezes Zarządu Energopomiar, Robert Witek


18 marca – Światowy Dzień Recyklingu Koalicjanci „Włącz Czystą Energię dla Polski” przedstawiają swoje rozwiązania w obszarze recyklingu

Recykling jest nie tylko kluczowym elementem Gospodarki Obiegu Zamkniętego, ale też ważnym krokiem w kierunku racjonalnego gospodarowania energią. Z okazji Światowego Dnia Recyklingu członkowie założonej przez Pracodawców RP Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski” postanowili podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z recyklingiem i zaapelowali do Polaków
o selektywną zbiórkę odpadów.

Celem Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski” jest motywowanie nie tylko przedsiębiorców, ale także całego społeczeństwa, do działań na rzecz racjonalnego gospodarowania energią oraz osiągnięcia celów wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie. Jednym z nich jest redukcja emisji CO2, a recykling z pewnością przybliża do jego realizacji.

Magdalena Kitlas z Pracodawców RP, reprezentująca założyciela Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski”, zachęca do świętowania Światowego Dnia Recyklingu w aktywny sposób.

„Świetnym sposobem na to może być plogging” –  tłumaczy. „Plogging to spacer połączony z selektywną zbiórką odpadów. Jako Koalicja mamy już na swoim koncie zorganizowanie takiego spaceru i w tym roku planujemy kolejne. Zachęcamy jednak każdego, gdziekolwiek mieszka, aby z okazji Światowego Dnia Recyklingu wybrał się na taki „plogging” w pojedynkę lub z rodziną. Potrzebujemy jedynie rękawiczek ochronnych i 3 worków na poszczególne frakcje odpadów. Zebrane w trakcie spaceru plastikowe, szklane lub papierowe opakowania wystarczy wrzucić do właściwych kontenerów na produkty przeznaczone do recyklingu”.

Plogging to także narzędzie edukacyjne. Dzieci podczas spaceru w praktyce mogą nauczyć się, które odpady nadają się do recyklingu i gdzie powinny być wyrzucane.

Hierarchia postępowania z odpadami.

Firma energetyczna Fortum, inicjator Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski” przypomina o tym, że recykling jest ważnym elementem gospodarki odpadami:

„Zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, w pierwszej kolejności powinniśmy zapobiegać ich powstawaniu, potem przygotować je do ponownego użycia, a jeśli to nie jest możliwe, to należy poddać je recyklingowi. Aby był on efektywny, konieczne jest odpowiednie sortowanie, które zaczyna się w naszych domach”. – komentuje Jacek Ławrecki z Fortum i dodaje „Niestety nie wszystkie odpady nadają się do recyklingu, co nie znaczy, że muszą trafić na wysypiska.  Możemy wyprodukować z nich paliwo na potrzeby elektrociepłowni.  Dzięki temu energia z odpadów wraca do nas  w postaci ciepła i prądu”.

Idea efektywnej gospodarki odpadami jest również bliska firmie Remondis, członkowi Koalicji, dla której recykling to podstawowa działalność.

„Każdego roku w Polsce przywracamy do ponownego wykorzystania setki tysięcy ton surowców i materiałów. Drugie życie nadajemy także odpadom zielonym i biodegradowalnym, z których wytwarzamy środek poprawiający właściwości gleby wykorzystywany w ogrodnictwie czy rolnictwie”. – mówi Leszek Pieszczek, Członek Zarządu Remondis „Obserwujemy, że świadomość ekologiczna Polaków z roku na rok rośnie i skutkuje właściwym postępowaniem z odpadami oraz ich coraz lepszą segregacją u źródła – w domu, sklepie, miejscach pracy. W ten sposób razem przyczyniamy się do ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.” – dodaje Leszek Pieszczek

Jednym z członków Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski” jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, który opracowuje rozwiązania prawne i technologiczne w zakresie wykorzystania surowców wtórnych oraz racjonalnej gospodarki zasobami. Instytut promuje recykling wspierając małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowego Klastra Kluczowego. Działania te obejmują wsparcie zarówno w obszarze konsultacji społecznych, jak i w zakresie zrównoważonych inwestycji.

„Wraz z rozwojem nauki jesteśmy w stanie poddawać recyklingowi coraz więcej materiałów. Dobrym przykładem na to jest wykorzystywanie odpadów górniczych i przeróbczych (ZGH Bolesław SA), jako surowców wtórnych. Stąd prowadzone są badania i oceny (Nieć M., Uberman R., Polval), aby niektóre z nich zakwalifikować jako złoża antropogeniczne” – wyjaśnia Joanna Kulczycka z Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.

Przedstawiciele Kolei Mazowieckich podkreślają natomiast rolę świadomej konsumpcji, która w pierwszej kolejności pozwala zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów.

„Jako firma cel ten realizujemy w swojej codziennej praktyce zmniejszając ilości kupowanych części zamiennych do taboru kolejowego oraz stawiając na wydłużenie terminu ich użytkowania poprzez naprawę czy czyszczenie. Materiały, które nie nadają się do dalszej eksploatacji, trafiają do odpowiednich firm zajmujących się ich dalszym wykorzystaniem – w tym oczywiście recyklingiem” – wyjaśnia Donata Nowakowska, Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego Kolei Mazowieckich.

Recykling w budownictwie

Firma STRABAG od lat z powodzeniem wdraża nowe technologie i odzyskuje materiały odpadowe oraz pochodzące z frezowanych nawierzchni. W celu ograniczenia ilości odpadów gumowych związanych z recyklingiem opon samochodowych STRABAG wprowadził nowy typ nawierzchni – mieszankę mineralno-asfaltową wzbogaconą gumą.

„Dzięki dodaniu do asfaltu gumy ze zużytych opon, powstała nawierzchnia jest bardziej wytrzymała i odporna na powstawanie kolein latem oraz spękań w okresie zimowym. Dodatkowo zawartość gumy w mieszance asfaltowej skraca drogę hamowania o 25%”. – mówi Maciej Tomaszewski ze Strabag

Ponowne wykorzystanie opon, to nie jedyna innowacja pochodząca od koncernu. Firma opracowała zaawansowany technologicznie asfalt – Clean Air Asphalt.

„Jest to nowoczesna fotokatalityczna nawierzchnia, która pozwala oczyścić powietrze w miejscu powstawania zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów, tzn. na jezdni. Dzięki temu rozwiązaniu redukujemy emisję NO2 o 26%” – dodaje Maciej Tomaszewski

Światowy Dzień Recyklingu to właściwy moment, aby jego zasady wprowadzić do naszej codzienności i zadbać o środowisko. Wszyscy członkowie Koalicji podkreślają, że obowiązek świadomego zarządzania odpadami należy do wszystkich uczestników życia społecznego. Tylko połączony wysiłek przedsiębiorców i obywateli może realnie wpłynąć na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, ich prawidłową segregację, a następnie efektywny recykling.


Borczyk Strubel Kancelaria Prawna Sp.k została nowym członkiem Koalicji

Kancelaria działa w segmencie nieruchomości i ochrony środowiska. Wielokrotnie brała udział w opracowywaniu projektów aktów prawnych czy zgłaszaniu uwag w trakcie prac legislacyjnych.

Widzimy ogromną potrzebę regulacji prawnych zmierzających do ochrony środowiska, w tym działań na rzecz czystego powietrza. Jako kancelaria posiadająca doświadczenie w tym obszarze, z przyjemnością zaangażujemy się prace Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski” i pomożemy w wypracowaniu rekomendacji dla planowanych zmian legislacyjnych.

Joanna Strubel-Kraus, Adwokat


Ruszyły prace Zespołu Regulacyjnego przy Koalicji Włącz Czystą Energię dla Polski

16 lutego 2021 r., przy założonej przez Pracodawców RP Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski” zawiązał się Zespół Regulacyjny ds. GOZ. Jego głównym zadaniem będzie wypracowanie rekomendacji dla planowanych zmian legislacyjnych, które pomogą Polsce w osiągnięciu celów wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie, a związanych z wdrożeniem Gospodarki Obiegu Zamkniętego. W pierwszym spotkaniu Zespołu, oprócz Pracodawców RP, uczestniczyli przedstawiciele BOŚ Banku, Coca-Cola HBC Polska, Eneris, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN,  Fortum, Karmaru, Kompanii Piwowarskiej, Remondisu i Strabagu. Przewodniczącym Zespołu, wybranym w głosowaniu, został Krzysztof Baczyński, który w Coca-Cola HBC Polska odpowiada za koordynację procesów z obszaru regulacyjnego.

„Liczę na to że wypracowane przez Zespół Regulacyjny rekomendacje będą wspólnym głosem koalicjantów, branym pod uwagę w procesach legislacyjnych” – powiedział Arkadiusz Kosiel reprezentujący Fortum, inicjatora Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski” oraz Zespołu Regulacyjnego. Podkreślił też, że „Prace Zespołu powinny się skupiać na tych kwestiach, które są istotne dla prowadzonej przez pracodawców działalności gospodarczej oraz dla sprawnego wdrożenia Gospodarki Obiegu Zamkniętego”.

Podobne stanowisko reprezentował Krzysztof Baczyński z Coca-Cola HBC Polska, wybrany w drodze głosowania na przewodniczącego Zespołu. Wskazał także na ważną kwestię, która często pomijana jest w procesach legislacyjnych:

„Podjęcie konkretnej decyzji w jednym obszarze, np. dotyczącym gospodarowania odpadami, ma wpływ na inne obszary np. na energetykę. Decyzja, która nie bierze tych zależności pod uwagę, może prowadzić do ewidentnych pułapek prawnych, lub może znacznie utrudnić budowanie Gospodarki Obiegu Zamkniętego. To często pracodawcy są w stanie wskazać te zależności, bo są na pierwszej linii wdrażania zapisów ustaw. To dlatego ich głos jest tak ważny w publicznej dyskusji”.

Jako przykład podał objęcie podmiotów wprowadzających na rynek panele fotowoltaiczne Ustawą o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym. Skutkuje to nałożeniem na przedsiębiorców obowiązku poddania recyklingowi takiej ilości zużytych paneli, która znacznie wykracza ponad to, co realnie jest do zebrania. Zdaniem Baczyńskiego, takie niedopatrzenia legislacyjne mogą nie tylko utrudniać funkcjonowanie podmiotom gospodarczym, ale wręcz opóźniać wdrażanie w Polsce rozwiązań opartych na OZE.

Na złożoność zależności pomiędzy rynkiem odpadowym a energetyką wskazywał także Marek Mirosz, reprezentujący Remondis. Podkreślał on potrzebę spojrzenia na recykling odpadów oraz odzysk energii w procesie ich spalania, jako na systemy wzajemnie się uzupełniające, a nie konkurujące ze sobą.

„Rynek prywatny i publiczny, współpracując ze sobą, są w stanie sobie poradzić z przeszkodami, które dziś dostrzegamy. W tym celu warto spojrzeć na włączenie odzysku energii, w systemie kogeneracyjnym, jako na rozwiązanie sprzyjające rozwojowi Gospodarki Obiegu Zamkniętego”.

Na zasadność stwarzania przyjaznych rozwiązań legislacyjnych dla rynku waste-to-energy oraz na wzajemne zależności pomiędzy różnymi, czasem wydawałoby się odległymi  i niepowiązanymi z sobą obszarami, wskazywał także Ryszard Biernacki z Eneris:

Jeśli wprowadzimy logiczne i społecznie akceptowalne regulacje prawne pozwalające na optymalne wykorzystanie energetycznych frakcji odpadów,  to nie tylko wesprzemy proces podejmowania decyzji w samorządach w zakresie wdrażania na ich terenie nowoczesnych i neutralnych dla środowiska instalacji energetycznych,  ale również wesprzemy decyzje regulacyjne np. w zakresie opakowań. Głos pracodawców jest do tego niezbędny”.

Na potrzebę rewizji ustawodawstwa w zakresie gospodarowania odpadami wskazał Sławomir Mazurek z BOŚ Banku:

„W gospodarce odpadami potrzebujemy kroku naprzód, wejścia na ścieżkę obiegu zamkniętego. Potrzeba wprowadzenia rozszerzonej odpowiedzialności producenta i  zapisów wynikających ze strategii  plastikowej UE, tak aby skutecznie wykorzystać strumień finansowy UE w zakresie zielonej transformacji”.

 

„Lista zagadnień, które mogą znaleźć się w agendzie Zespołu Regulacyjnego jest ogromna, a wynika to z tego, że wreszcie myślimy o odpadach, jako o części większej całości, czyli Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Członkowie Zespołu wywodzą się z różnych branż gospodarki oraz środowisk naukowych, co pozwoli na kompleksową ocenę projektowanych regulacji. Dzięki temu Zespół Regulacyjny będzie cennym i wiarygodnym partnerem dla decydentów”

ocenia Piotr Wołejko, ekspert Pracodawców RP ds. społeczno-gospodarczych.

Koalicja „Włącz Czystą Energię dla Polski” to inicjatywa, której w tym roku patronują między innymi: Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska. Jak podkreślają członkowie Koalicji, jej formuła pozostaje otwarta na wszystkich tych, którym bliska jest idea Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Dlatego wciąż można do Koalicji dołączyć. W tym celu należy skontaktować się z Pracodawcami RP pod adresem czystaenergia@pracodawcyrp.pl.


Pracodawcy Pomorza i Kujaw dołączają do Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski”

Pracodawcy Pomorza i Kujaw to wiodący związek zrzeszający przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego. Tworzy grupę firm, które wspólnie zabiegają o tworzenie w tym regionie jak najlepszych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej. Związek realizuje inicjatywy prowadzące do budowania trwałych relacji biznesowych między firmami oraz wymiany doświadczeń.

Rozpowszechniamy ideę odpowiedzialnego biznesu wśród przedsiębiorców. Promujemy tych z nich, którzy szczególnie dbają o etykę biznesową i zrównoważony rozwój. Wśród firm członkowskich inicjujemy działania mające na celu ograniczenie zużycia energii i racjonalne korzystanie z niej. Realizujemy seminaria i inne wydarzenia biznesowe poruszające tematy związane z budowaniem Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Polsce

podkreśla Mirosław Ślachciak, prezes zarządu Pracodawców Pomorza i Kujaw.


Koalicja „Włącz Czystą Energię dla Polski” – podsumowanie roku 2020 i plany na przyszłość

Koalicja „Włącz Czystą Energię dla Polski” podsumowała pierwszy, niepełny rok swojej działalności. Z jej prac wynika jasno, że bez dialogu przedsiębiorców ze stroną rządową nie da się w Polsce wprowadzić Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Właśnie dlatego w 2021 roku Koalicja skupi się na konkretnych wyzwaniach regulacyjnych, tak by stały się one okazją do brakujących wcześniej rozmów.

Wśród tegorocznych patronów Koalicji znaleźli się: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy oraz Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska.

Koalicja ”Włącz Czystą Energię dla Polski” została powołana do życia przez Pracodawców RP
w czerwcu 2020. Powstała jako platforma do dzielenia się dobrymi praktykami oraz promocji rozwiązań, które pomogą Polsce w osiągnięciu celów wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie, a związanych z wdrożeniem Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Cele te Koalicja zrealizowała w 2020 roku, przyciągając 15 podmiotów z różnych branż, w tym takie firmy i organizacje, jak Fortum (pomysłodawca Koalicji), EOD Technologies, Kompania Piwowarska, BOŚ Bank, Koleje Mazowieckie, Coca-Cola HBC Polska, Strabag, Karmar, Eneris, Remondis, Polmass, Profbud, Browary Polskie, Instytut Jagielloński i Polish Brief – mówi Magdalena Kitlas, dyrektor Departamentu Relacji Pracodawców RP.

– Co istotne, każdy z podmiotów, który przystąpił do Koalicji zobowiązał się do prowadzenia swojej działalności w duchu GOZ, czego wyrazem jest podpisanie stosownej Deklaracji – dodaje dyrektor Kitlas.

Deklaracja zobowiązuje Koalicjantów m.in. do dążenia w swojej działalności do neutralności środowiskowej, stosowania oraz rozwijania technologii i rozwiązań wspierających racjonalne korzystanie z energii oraz ograniczających jej marnowanie. Ponadto, koalicjanci zobowiązali się do prowadzenia działań edukacyjnych, promujących Gospodarkę Obiegu Zamkniętego zarówno wśród swoich pracowników, jak też interesariuszy.

O tym, że deklaracje nie są pustymi słowami świadczą zarówno prezentowane na stronie www.wlaczczystaenergie.pl Dobre Praktyki, jak też artykuły eksperckie prezentowane w ramach cyklu Czysty Punkt Widzenia. Ważnym efektem działalności Koalicji było także stworzenie i opublikowanie Raportu Gospodarka Obiegu Zamkniętego w Polsce. Szanse i wyzwania, który swoją premierę miał podczas Kongresu „GOZpodarka”, zorganizowanego 27 października 2020 roku.

W roku 2021 Koalicja pragnie pójść krok dalej i skupić się nad konkretnymi dokumentami
i wyzwaniami regulacyjnymi, które mają lub będą miały konkretny wpływ na tempo wdrażania Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Polsce.

– Z niecierpliwością czekamy na przyjęcie przez Radę Ministrów polityki energetycznej Polski do roku 2040 (PEP 2040), co według wykazu prac legislacyjnych i programowych ma nastąpić jeszcze w tym kwartale – zaznacza przedstawicielka Pracodawców RP.

– Koalicja z pewnością zajmie się również Prawem Odpadowym. Istotna, z punktu widzenia GOZ, będzie także ustawa o OZE, a zwłaszcza planowane wdrożenie działalności Klastrów Energii oraz Prawo Energetyczne i rozwój wysokosprawnej kogeneracji, jak również Dyrektywa Unijna dotycząca „zazieleniania ciepła”. Koalicja planuje także bacznie przyjrzeć się Dyrektywie Budynkowej EPBD pod kątem jej wpływu na Gospodarkę Obiegu Zamkniętego – dodaje Kitlas.

Aby skutecznie realizować postawione cele, Koalicja powoła wewnętrzy Zespół Regulacyjny ds. GOZ, który będzie spotykać się w cyklach miesięcznych. Formuła pracy zespołu zakłada otwartość. Oznacza to, że w spotkaniach mogą brać udział nie tylko członkowie Koalicji, ale także inne podmioty zainteresowane podjęciem dialogu w wyżej wymienionych obszarach. Wnioskami ze spotkań Koalicja dzielić się będzie na łamach strony wlaczczystaenergie.pl, ale również podczas paneli i debat organizowanych z udziałem przedstawicieli rządu.

Warto wspomnieć, że wciąż można dołączyć do Koalicji Włącz Czystą Energię dla Polski. W tym celu należy skontaktować się z Pracodawcami RP pod adresem czystaenergia@pracodawcyrp.pl.


By Święta Bożego Narodzenia były przyjazne środowisku. Członkowie Koalicji Włącz Czystą Energię dla Polski podpowiadają.

Boże Narodzenie w Polsce to obok Wielkanocy najważniejsze święto. Kojarzy się ze spotkaniami w gronie najbliższych, choinką, prezentami i oczywiście łamaniem się opłatkiem. Od paru lat jednak to także święto… konsumpcjonizmu, a ten Gospodarce Obiegu Zamkniętego niekoniecznie sprzyja. Warto zatem zachować odrobinę rozsądku i skorzystać z porad członków Koalicji Włącz Czystą Energię dla Polski, której inicjatorem jest firma Fortum. To sprawi, że nasze Święta będą przyjazne także dla środowiska.

Koalicja Włącz Czystą Energię dla Polski została powołana do życia m.in. po to, aby jej członkowie mogli dzielić się z innymi dobrymi praktykami, które pomogą w redukcji emisji CO2 i osiągnięciu celów wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie. Co to ma wspólnego ze świętami? Bardzo dużo. Każda nasza decyzja, także ta związana z organizacją Świąt Bożego Narodzenia, przekłada się bowiem na powiększenie lub zmniejszenie śladu CO2, który zostawiamy.

Prezenty

Myślenie o środowisku możemy zacząć wybierając prezenty dla najbliższych lub partnerów biznesowych. Tak, jak czyni to np. Kompania Piwowarska: „Co roku w okresie przedświątecznym Kompania Piwowarska wysyła do swoich interesariuszy życzenia wraz z przemyślanym drobiazgiem, który przy okazji wspiera lokalne podmioty ekonomii społecznej. W tym roku zdecydowaliśmy się wysłać zestaw ekologicznych, ręcznie wykonanych mydełek, które przygotowali dla nas pracownicy z niepełnosprawnością intelektualną z „Taka Mydlarnia” z Poznania” – tłumaczy Grzegorz Adamski, kierownik ds. public affairs i zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej i dodaje: „Mydła są oczywiście zapakowane w ekologiczny kartonik”.

Zakupy świąteczne

Na kwestię opakowań zwraca także uwagę Leszek Pieszczek, Członek Zarządu firmy Remondis:
Jeśli chcemy spędzić Święta w duchu GOZ, pomyślmy o tym już na etapie zakupów. To wówczas decydujemy o ilości odpadów, które wytworzymy w okresie świątecznym. Starajmy się wybierać produkty w opakowaniach zwrotnych, większych lub zbiorczych. Nie używajmy produktów jednorazowych. Kupujmy racjonalnie – tyle ile potrzebujemy, aby nie marnować żywności.
Obowiązkowo korzystajmy z toreb materiałowych wielokrotnego użytku”.

Świąteczne dekoracje zasilane prądem

Któż nie lubi pięknie migocących na choince lampek. Szeroki ich wybór co roku kusi, by kupować ich coraz więcej i ozdabiać już nie tylko drzewka, ale także okna, balkony, całe ogrody. Pamiętajmy jednak, że nawet ledowe oświetlenie zużywa prąd. Ozdobienie 2-metrowej choinki sprawi, że łańcuch do jej podświetlenia zużyje ok. 150 watów energii. Każda dodatkowa świetlna ozdoba będzie miała wpływ nie tylko na nasz rachunek za energię elektryczną, ale przede wszystkim na ślad węglowy, który zgodnie z duchem Gospodarki Obiegu Zamkniętego powinniśmy minimalizować. Zastanówmy się zatem, czy na pewno musimy podświetlać wszystko dookoła. A jeśli już się na to decydujemy, to wyłączajmy ozdobne oświetlenie, gdy nie ma nas w domu.

Ozdoby świąteczne z upcyklingu?

A może w te Święta warto do kwestii świątecznych dekoracji podejść zupełnie inaczej? „We wcześniejszych latach w naszych browarach przygotowaliśmy choinki z butelek po naszych piwach. Pracowników zaprosiliśmy na warsztaty upcyklingu, podczas których uczyli się oni samodzielnie wykonywać ozdoby m.in. z kapsli i puszek” – relacjonuje Grzegorz Adamski, kierownik ds. public affairs i zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej.

Święta, Święta i po świętach…

Wpływ Świąt na środowisko nie kończy się 26 grudnia. Zostają po nich bowiem odpady, które oczywiście w pierwszej kolejności powinny zostać poddane recyklingowi. „Co roku pojawia się także temat zagospodarowania bożonarodzeniowych choinek” – tłumaczy Leszek Pieszczek, Członek Zarządu firmy Remondis. Osoby, które zdecydowały się kupić drzewko w doniczce, mogą je na wiosnę ponownie zasadzić w ogrodzie. Choinki pozostawione przy śmietnikowych altanach czy pojemnikach na odpady biodegradowalne stanowią cenny surowiec, który wykorzystujemy w naszych instalacjach.  W trakcie kilkufazowego, około 2-miesięcznego procesu, zamienią się w wartościowy środek poprawiający właściwości gleby, wykorzystywany w rolnictwie czy ogrodnictwie” – dodaje.

Święta to czas, w którym warto zrobić coś dobrego dla innych. Pamiętajmy zatem, aby zadbać o środowisko, bo czyniąc tak dbamy nie tylko o nie, ale też o przyszłe pokolenia, którym zostawimy czystszą planetę.